Έγινε νόμος του κράτους η νομοτεχνική βελτίωση που αίρει την αδικία  στους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν με τον Καλλικράτη στην αιρετή περιφέρεια  και έχασαν το επίδομα 2% ( υπεχωδε) και το επίδομα των Περιφερειών

Άρθρο 11

Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α

. . . . 7. Το προσωπικό των πρώην κρατικών Περιφερειών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων του Υπουρ- γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που μετατά- χθηκε ή θα μεταταχθεί στις αιρετές Περιφέρειες εξακο- λουθεί να λαμβάνει τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που λάμβανε στη θέση από την οποία μετατάσσεται.

Όλος ο Νόμος εδώ

Advertisements